Наставни содржини од 16 до 20.03.2020

16.03 Вежби – удвојување и преполову-вање

16.03 дополни со придавки

16.03 Придавки.

16.03 придавки

17.03 NL -удвојување и преполовување двоцифрени броеви

17.03 НЛ Допир

17.03 Отпечатоци – дополнителна

17.03 ПРЕЗЕНТА-ЦИЈА МОИТЕ СЕТИЛА-ДОПИР

17.03 Форезнички лист за отпечатоци од мојата лева рака

18.03 Боенка Множење со бројот 6

18.03 НЛ- множење со 6

19.03 НЛ Три леба

20.03 НЛ каков вкус чувствуваме

20.03 ПРЕЗЕНТА- ЦИЈА . СЕТИЛО ЗА ВКУС

активности 16.03 – 20.03

Активности за III одд. 16.03 – 20.03

Математика- страни од учебник

Постер-Удвојување на броеви таблица множење со 6 таблици множење

Наставни содржини од 11 до 13.03.2020

mnozenje so 10

nastavno livce broime po 2,3,4 i 5

prepolovuvanje i udvojuvanje tekstualni zadaci

Учебник математика Малчевски

udvojuvanje na broevi

активности 11.3.-13.3.2020

наставен лист -множење со 2,5 и 10

Наставно-ливче-Множење-со-2-3-4-5-10

преполовување на броеви

СИЛА

традиција